BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZER

A belső visszaélés-bejelentő rendszer működtetője:

A Gyulai Törvényszék a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Panasztv.) II. fejezete szerint a belső visszaélés-bejelentések fogadására és intézésére belső visszaélés-bejelentési rendszert hozott létre. A törvényszék a belső visszaélés-bejelentési rendszerét az illetékességi területéhez tartozó járásbíróságok tekintetében is működteti.

A bejelentés megtételére jogosultak köre:

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információról bejelentést tehet

  • a foglalkoztatott,
  • az a foglalkoztatott is, akinek a foglalkoztatónál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt,
  • a foglalkoztatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,
  • az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban áll, vagy szerződéses kapcsolatot kíván létesíteni és esetében a szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött vagy szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt,
  • a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
  • a foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes, aki esetében a jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött vagy jogviszonya a foglalkoztatóval megszűnt.

A bejelentés módja:

A belső visszaélés-bejelentéseket írásban, egy kizárólag erre a célra létrehozott e-mail címre való megküldéssel, illetve szóban lehet megtenni, amely szóbeli bejelentésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A beérkező e-mailekhez kizárólag az arra kijelölt személy rendelkezik hozzáféréssel. A bíróság a bejelentő hozzájárulását igénylő, rögzített telefonvonalat vagy hangüzenetküldő rendszert nem használ.

Eljárási határidő:

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgálja. E határidő különösen indokolt esetben legfeljebb 3 hónapra meghosszabbítható.

A bejelentés kivizsgálása mellőzhető:

a) a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,

b) a bejelentést nem az arra jogosult személy tette meg,

c) a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, illetve

d) a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy (a továbbiakban együtt: bejelentésben érintett személy) jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

Alapos bejelentés esetén:

A bejelentés kivizsgálása során értékelni kell a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a visszaélések orvoslására.

Ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni kell a feljelentés megtételéről.

Tájékoztatás a bejelentés eredményéről:

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt írásban tájékoztatja.

Elérhetőségek:

Gyulai Törvényszék

5700 Gyula, Béke sgt. 38.

visszaeles_bekes@birosag.hu

dr. Gézárt Fanni integritásfelelős

telefonszám: +36 66 562 200